Sverige

Vet du vad Tysklands nya förpackningslag innebär?

Producentansvar är ett styrmedel för att uppnå miljömål och innebär att inom branscher där producentansvar råder krävs returinsamlingssystem. Inom EU regleras hanteringen av förpackningar, elektriska/elektroniska produkter och batterier via respektive EU-direktivet, sedan finns även nationella lagar att efterfölja och här ska vi gå lite närmare in på den nya aktuella tyska lagstiftningen.

Vilket producentansvar har svenska företag som säljer till Tyskland?
Svenska företag som säljer förpackade varor eller varor som innehåller elektronik eller batterier till Tyskland bör se över vad som gäller för just deras produkter. Gällande förpackade varor berörs de svenska företagen bland annat av den nya tyska förpackningslagen (Verpackungsgesetz) som trädde i kraft den 1 januari 2019.

För vem gäller denna nya förpackningslag (Verpackungsgesetz)?
Lagen gäller för alla företag som sätter en kommersiell förpackning i cirkulation på marknaden. Det finns inga undantag för mindre företag då alla producenter och återförsäljare som säljer till privatmarknaden påverkas lika av bestämmelserna i den nya tyska förpackningslagen. Förutom privata hushåll kan även handelsföretag, restauranger, sjukhus och liknande anläggningar också betraktas som slutkonsumenter.

Vilka krav ställer lagen på företagen?
Lagen för med sig en rad krav för företag som är verksamma i eller säljer varor till Tyskland, inklusive e-handelsbolag. Registermyndigheten Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) har en central roll för förpackningsåtervinningen och producentansvaret och är sedan lagens införande ansvarig för LUCID-förpackningsregistret, där samtliga företag som säljer varor och avsätter förpackningar på den tyska marknaden måste vara registrerade. Förutom att vara registrerad enligt ZSVR ska producenterna även vara anslutna till ett återvinningssystem. Zentrale Stelle verkar för att kontrollera och se över de olika återvinningssystemen i Tyskland, för att säkerställa konkurrens på lika villkor och en balanserad marknad. För att skapa transparens för alla marknadsdeltagare tillhandahåller myndigheten dessutom en offentlig databas över alla registrerade företag. I den kan vem som helst söka och därmed kontrollera om ett bolag som är verksamt i Tyskland verkligen håller sig till reglerna.

Vad gäller för WEEE och batterier i Tyskland?
För producenter av elektronik och batterier bör man enligt WEEE direktivet , BATT direktivet och enligt nationell lag registrera sig och sina varumärke i Stiftung elektro altgeräte register och
BATTG MelderegisterMelderegister. I början av året publicerade det federala miljöministeriet ett utkast till lagförslag för en ny batterilag (BattG). Företag som redan är registrerade hos Umweltbundesamt måste registrera sig på nytt till Stiftung EAR senast 1 januari 2021 eller 1 januari 2022 (övergångsperiod under vissa villkor). Syftet är att minska de negativa effekterna av avfall på miljön och att öka återvinningsgraden.

Vill du veta mer? Ta del av det inspelade webinariet som Regional exportsamverkan i Jämtland/Härjedalen anordnade med Tysk-Svenska Handelskammaren. Norman Karsch på Tysk-Svenska Handelskammaren och expert inom miljörapportering för den tyska marknaden föreläste och guidade deltagarna kring alla aspekter av den nya förpackningslagen.

För mer information och rådgivning kontakta EEN-rådgivaren Sandra Festin.