Sverige

Fotograf Per Pixel Petersson.

Fotograf Per Pixel Petersson

På trendspaning - mot framtiden

Under det senaste decenniet har en växande trend bland europeiska företag varit att överväga flytt av produktionen från Asien till Europa. Denna trend, driven av faktorer som globala marknadsförändringar, politiska spänningar och en ökad medvetenhet om miljömässiga konsekvenser, är dock inte utan sina utmaningar. Här belyser vi både möjligheter och utmaningar med denna strategiska förändring.

Från Asien till Europa
Att flytta sin produktion från Asien till Europa kan var ett steg i rätt riktning för många företag med flertalet positiva synergier som resultat. Processen är komplex med både betydande möjligheter och utmaningar. För företag som är villiga att navigera dessa utmaningar kan det leda till långsiktiga fördelar, som högre produktkvalitet, bättre anpassning till kundens efterfrågan och ett starkare hållbarhetsengagemang. Noggrann planering, flexibilitet och en djup förståelse för både lokala och globala marknader är nyckeln till framgång i denna övergång.

När hela leverantörskedjan ska omstruktureras så kan oväntade utmaningar uppstå. Nya leverantörsrelationer måste etableras vilket kan innebära osäkerhet och initiala produktionsförseningar. En av de största fördelarna med att flytta produktionen till Europa är närheten till den europeiska marknaden. Med snabbare leveranstider, minskade transportkostnader och en ökad flexibilitet för kundens behov så ökar företagens anseende. Att kunna leva upp till kundens krav är särskilt viktigt i en värld där tiden innan produkten når marknaden blir alltmer avgörande.

– Vi är här för att hjälpa företag navigera genom denna övergång. Vår expertis och nätverk kan vara en ovärderlig resurs när det gäller att övervinna de utmaningar som kan uppstå vid förflyttning av produktionen till Europa och utnyttja de möjligheter som finns tillgängliga, säger Seymur Badirkhanov, företagsrådgivare på Enterprise Europe Network.

Då europeiska produktionsanläggningar förknippas med hög kvalitetsstandard så stärker företag som genomför flytten sitt varumärke. Strängare arbetslagstiftning och kvalitetskontroll genererar produkter av högre kvalitet, vilket även det stärker varumärkets rykte och kunders tillit.

Kortare transportvägar innebär lägre koldioxidutsläpp vilket är viktigt i en alltmer miljömedveten värld. Företag kan använda detta som en del av sin hållbarhetsstrategi, vilket inte bara är bra för planeten, utan också attraktivt för miljömedvetna konsumenter.

Vilka är utmaningarna då? En av de största utmaningarna med att flytta tillbaka produktionen till Europa är de högre produktionskostnaderna. Arbetskraft och driftkostnader som energi och råmaterial är ofta betydligt högre i Europa jämfört med i många asiatiska länder. Detta kan leda till högre priser för slutprodukterna och i sin tur kan påverka konkurrenskraften.

Även om Europa har en stark industriell infrastruktur kan vissa områden sakna den specifika typ av infrastruktur eller tekniska kompetens som krävs för vissa tillverkningsprocesser. Att bygga upp dessa resurser kan vara tidskrävande och dyrt.

Framtidens tillverkning
När den tekniska utvecklingen går allt fortare och fortare framåt kan de mänskliga beteendemönstren ha svårt att hänga med. Näringslivets drivkrafter är många och stort fokus ligger på hållbarhet, det s k Gröna racet. Samhällsförändringar, investeringsmöjligheter, komplikationer kring regelverk och analyser av konsumentbeteenden är andra drivkrafter som gör att företagen ständigt behöver vara flexibla och öppna för nya tankesätt.

– Genom att peka på - och lyfta de aspekter vi kan se påverkar tillverkningsprocessen - så har vi möjligheter att förbereda företagen för den omställning som behöver ske. EEN kan hjälpa bolagen att bli mer medvetna, flexibla och motståndskraftiga. Med hjälp av vårt nätverk bistår vi med kunskap och kontakter som är viktiga för företagets omvärldsanalys och fortsatta utveckling, säger Anki Gustafsson, företagsrådgivare Enterprise Europe Network.

I framtiden, liksom nu, är kompetensförsörjningen en av de stora utmaningarna att lösa. Den stora efterfrågan på IT-kompetens, och bristen på densamma, är påtaglig. Men vilka krav kommer framtidens arbetstagare att ställa? Goda levnadsvillkor, balans mellan arbete och fritid och strävan efter ett harmoniskt liv kommer troligtvis bli centrala frågor.

Det finns fyra betydande förändringar som tros ske för tillverkningssektorn i framtiden:

  1. Automatisering och digitalisering i processer kommer vara avgörande för framgång. Utvecklingen går från robotisering till full automation.
  2. Ännu större påverkan av AI, främst inom planering, där man går från systemstödd planering till AI-styrt beslutsfattande. Redan idag använder 26% av högutbildade arbetstagare AI strategiskt i sina arbetsprocesser.
  3. Materialbehovet kommer att spela en central roll i övergången från ritningsunderlag till produktionsunderlag.
  4. Övergång från produktleveranser till tjänsteplattformar. Tjänsteutbudet kommer successivt behöva breddas och formas som plattformslösningar. Exempel på detta är arbetet med digitala tvillingar.

I en tid där hållbarhet, teknologisk utveckling och mänskliga aspekter vävs samman, är det klart att framtiden kommer att kräva anpassning och innovation för att möta de utmaningar och möjligheter som uppstår.