Sverige

Företag som får stöd från EEN överlever längre och växer starkare

På Enterprise Europe Network (EEN) Sveriges nationella konferens i Umeå fick vi chansen att höra Eva Hagsten berätta om sin studie som bland annat undersökt utvecklingen i företag som beviljats stöd via Enterprise Europe Network (EEN). Vi passade på att ta ett samtal med Eva efter konferensen för att höra mer om hennes analys.

Eva Hagsten på EEN nätverksträff i Umeå. Fotograf: Malin Grönborg

Eva Hagsten, som arbetar på enheten för Kunskap och lärande på Tillväxtverket, är en disputerad nationalekonom med en lång bakgrund inom empirisk analys och forskning kring företagens utveckling och internationalisering. När vi träffades bad vi henne dela med sig av sina insikter om företagsutveckling och EEN-stöd.

- Tillväxtverket följer upp och analyserar flera grupper av företag som erhåller någon form av stöd, inklusive via EEN. Syftet med analysen är att se hur företagen som erhåller stöd utvecklas åren efter beviljandet. För detta ändamål används en uppsättning ekonomiska variabler, exempelvis omsättning, antalet anställda och överlevnadsgrad. Jämförelser görs både i förhållandet till året före stödets beviljande, mellan olika årgångar av företag med stöd samt med den generella trenden, berättar Eva.

Med generell trend avses den utveckling som företagen torde haft utan bidrag. Analysen möjliggörs genom att information från Tillväxtverkets ärendehanteringssystem NYPS länkas samman med Statistiska centralbyråns databas Företagens ekonomi.

Vad kan man dra för slutsatser om EEN från din analys, Eva?

- Resultaten från analysen visar att företagen som får stöd från EEN i allmänhet överlever längre och växer starkare över tid i såväl produktionsvärden som i antal anställda än de likvärdiga företagen (utan stöd) som representerar den generella trenden. EEN-företagens arbetsproduktivitet utvecklas i fas med företag utan stöd.

Analysen kan inte ge information om exakta kausala samband, det vill säga om stödet verkligen leder till en högre omsättning, men den indikerar en tydlig skillnad i utveckling mellan i övrigt lika företag som är värd att reflektera över.

Källa: Statistiska centralbyrån, Tillväxtverket och egna bearbetningar

Källa: Statistiska centralbyrån, Tillväxtverket och egna bearbetningar

Källa: Statistiska centralbyrån, Tillväxtverket och egna bearbetningar

Vad ser du för behov av framtidsforskning kring EEN och företagsutveckling?

- Utöver den uppföljning samt analys över tid av företagen som beviljas stöd via EEN behövs regelrätta utvärderingar. Dessa kan till exempel göras med vissa tidsintervall, säg fem år. En sådan utvärdering kan också inkludera företag som erhåller stöd till internationalisering via affärsutvecklingscheckar, för jämförbarhetens skull. Det är viktigt att undersöka de olika stödens inverkan på näringslivet.